esf logo eu logo

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

За инструкции или изтегляне на анкетата във формат .doc, моля натиснете тук

Бенефициент (водеща организация):
Име на договор:
№ на договор:

Име на участника:
Период на участие от: г. до г.

Раздел І. Информация за Вас, подателя на информацията:
1. Вие сте: Мъж Жена
2. На колко години сте? до 3 г. 4-7 г. 8-14 г. 15-18 г. 19-24 г. 25-34 г. 35-44 г. 45-54 г. 55-64 г. над 64 г.
3. Към коя от групите се причислявате?
Група на заети лица Наето лице Самонаето лице
Група на безработни лица До 12 месеца Над 12 месеца
Група на неактивни лица Учащ Друго
4. Попадате ли в някоя от тези групи?
Малцинства* роми други
Хора с увреждания
Мигранти
Други хора в неравностойно положение, моля уточнете:

* Съгласен/съгласна съм данните за расов или етнически произход да бъдат обработвани

5. С какво завършено образование сте? Нямам (без образование)
Основно образование (начално или прогимназиално)
Средно образование (гимназия, техникум и т.н.)
Следгимназиално (професионално обучение след средно образование – ІV степен)
Висше образование
Раздел ІІ
1. Доволен ли сте от участието си в проекта? Да
Не
2. Имате ли препоръки?
3.Резултат от участието на лицето: Лицето е приключило участието си в дейностите по договора, съгласно първоначално планираното
Лицето е отпаднало от участие в дейностите по договора