Полезни връзки

Европейски социален фонд
http://ec.europa.eu/esf/

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
http://ophrd.government.bg/

Структурни фондове на ЕС в България
http://www.eufunds.bg/

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/

Министерство на образованието, младежта и науката
http://www.minedu.government.bg/

Технически университет - София
http://tu-sofia.bg/

Машиностроителен Факултет при Технически Университет - София
http://mf.tu-sofia.bg/

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)
http://www.bica-bg.org/

Съюз на метролозите в България (СМБ)
http://www.smb-bg.org/

Национален научен симпозиум с международно участие "МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"
http://metrology-bg.org/