Проект

1. Схема

BG051PO000-3.1.7 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда"

2. Приоритетна ос

Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

3. Mярка на подкрепа/операция/област на въздействие

3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението
3.3. Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса

4. Бенефициент

Технически университет - София чрез Машиностроителен факултет

5. Наименование на проекта

"Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК)"

6. Място на изпълнение на проекта

Мястото на изпълнение на проекта е Р България.

7. Цели – обща и специфични (конкретни)

Основна цел на проекта е да стимулира сътрудничеството между Технически университет – София и индустрията за подобряване на обучението на студенти по измервателна техника и управление на качеството в съответствие с изискванията на пазара на труда. Във връзка с изпъленението на общата цел на проекта се предвижда работа по следните специфични цели:
1. Постигане на по-добро разбиране на изискванията на бизнеса за уменията и знанията на квалифицираните специалисти.
2. Изследване на чужди добри практики в осигуряването на обучение на студенти в областта на метрологията, измервателната техника и контрола на качеството в индустрията.
3. Разработване на концепция за промяна на структурата и съдържанието на учебните програми в съответствие с изискванията на бизнеса за умения и компетенции.
4. Приспособяване на методологиите за образование и съдържанието на курсовете за осигуряване на целенасочено обучение на студенти в съответствие с изискванията на пазара на труда.
5. Стартиране на нова бакалавърска специалност по "Метрология и измервателна техника" (МИТ).

8. Дейности по проекта

За изпълнението на поставените цели проектното предложение предвижда работа по следните основни дейности:
1. Управление и контрол - цели се качествено и своевременно изпълнение на проекта, постигане на поставените цели и очакваните резултати от проектните дейности.
2. Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания на инженерите в областта на ИТУК
3. Проучване на чужди образователни програми
4. Разработване на концепция за изменения в съществуващите учебни планове и програми
5. Стартиране на обучение по новата бакалавърска специалност по МИТ и по актуализираните програми
6. Ангажиране на бизнес партньори в образователния процес
7. Разпространение на информация и комуникации

В проекта дейностите ще се реализират от екипи на ТУ и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). АИКБ ще бъде водещ партньор по дейност 2 и ще се включи активно и в останалите дейности с консултации и експертиза. С оглед улесняване на административното и финансово управление на проекта, е предвидено АИКБ да не получава директно финансиране по проекта, а експертите му да участват на граждански договор към ТУ. Всички формалности на работата по проекта ще бъдат отразени в договора за партньорство, в случай на финансиране на проекта. Писма за подкрепа са получени от Съюза на метролозите в България (СМБ) и Българския институт по стандартизация (БИС), които също ще се включат в някои дейности на проекта.

9. Очаквани резултати

Във връзка с изпълнението на всяка от дейностите са предвидени конкретни измерими и постижими резултати, които обхващат:

 • Проучване за потребностите на бизнеса

 • 1 семинар за обсъждане на необходимите знания и умения на специалистите по ИТУК

 • Доклад за изискванията и практиката в обучението по ИТУК в Европа

 • Списък на програми и Списък от мерки за ангажиране на бизнеса в обучението

 • Kонцепция за нов учебен план по МИТ

 • 1 нов и 2 актуализирани учебни плана, 72 актуализирани и 26 нови учебни програми

 • Закупено лабораторно и ИТ оборудване

 • 2 информационни сайтове за специалности и дисциплини

 • 2700 обучени студенти по актуализираните програми и 80 - по новите програми

 • Включени в обучението на поне 10 гост–лектори от страна на бизнеса;Ръководство на дипломна работа по поне 10 теми, определени от бизнеса;Проведени визити в поне 10 специализирани лаборатории и производствени звена

 • Сключени поне 4 договори за партньорство с работодатели

 • Пубикувани 4 брошури; Проведени 20 срещи в СОУ и посещения в ТУ; Проведени 6 семинара на преподавателите; Представяне на проекта на поне 6 форума в страната и 2 в чужбина; Разработен сайт на проекта; 2 специализирани сесии на конференцията по "Метрология и метрологично осигуряване"

10. Срок на изпълнение

Срокът на изпълнение на договора е 22 месеца.