Екип и партньори

1. Екип


доц. д-р Георги Дюкенджиев
Ръководител на проекта

Ръководи цялостното изпълнение на дейностите на проекта. Контролира работата на екипите по образователната и научно-изследователската дейности и административно-техническото управление на проекта. Следи и контролира своевременното изпълнение на дейностите по проекта, осигуряване на качество и целесъобразно ползване на проектните ресурси. С помощта на координаторите, техническите лица и счетоводния екип подготвя месечни отчети, междинните и общия технически отчет на проекта.


проф. д-р инж. Любомир Димитров
Координатор Стартиране на обучение по новата бакалавърска специалност по МИТ и по актуализираните програми

Подпомага ръководителя в управлението на проекта, изпълнението и отчитането на предвидените дейности и задачи. Координира процеса по разработката на учебни програми за обучение по МИТ и УК съобразно с актуализираните и нови учебни планове и разработената концепция. Следи за качеството на учебните програми и материали, както и проведеното обучение. Осъществява контакти с работодатели за постигането на техните изисквания за квалификация и знания на студентите.


проф. д.т.н. Христо Радев
Координатор Проучване на чужди образователни програми

Подпомага ръководителя в управлението на проекта. Следи за навременното и правилно изпълнение на поставените задачи, както и участва в тях. Изготвя доклад за отчет на дейността и предлага стратегия въз основа на направените проучвания за ефективно за ангажиране на бизнеса в обучението.


проф. д-р Пламен Цветков
Координатор Разработване на концепция за изменения в съществуващите учебни планове и програми

Подпомага ръководителя в управлението на проекта. Следи за навременното и правилно изпълнение на поставените задачи, както и участва в тях. Представя разработената концепция пред Екипа за управление и заинтересованите страни като предлага конкретни мерки за нейното реализиране.


доц. д-р Емилия Ченгелова
Координатор Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания на инженерите в областта на ИТУК

Подпомага ръководителя в управлението на проекта; координира дейността по правилното прилагане на методологията за провеждане на проучванията. Следи за правилното и навременно изпълнение на поставените задачи, участва в анализа на получените резултати от проучването и докладва за изпълнението на целите на дейността.


доц. д-р Георги Милушев
Координатор Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания на инженерите в областта на ИТУК

Подпомага ръководителя в управлението на проекта. Координира взаимодействието между бизнеса и университета по време на учебния процес. Организира съдаването на подходящи условия за успешно привличане на гост-преподаватели от бизнеса. Изготвя доклад за постигнатите резултати при изпълнение на дейността.


гл. ас. Николай Гуров
Координатор Комуникация и разпространение на информация

Подпомага ръководителя в управлението на проекта. Координира комуникацията между изпълнителите в екипа и връзките с обществеността и бизнеса. Отговаря за публикуването и разпространението на информацията за работата по проекта, както и организирането на специална сесия за обучението по МИТ съгласно потребностите на пазара на труда в рамките на ежегодната конференция по "Метрология и метрологично осигуряване".


Адриана Зехирова
Финансов координатор

Отговаря за счетоводното обслужване на проекта и разработването на финансов план. Следи и контролира целесъобразното изразходване на проектните средства. Подпомага ръководителя на проекта при подготовката на междинните и общия технически отчет на проекта.


Добрин Иванов
Бизнес координатор

Ръководи екипа на АИКБ и координира участието на бизнес експерти във всички дейности по проекта. Подпомага координатора на дейност 2 за провеждане на проучване сред бизнеса. Съдейства на ръководителя на проекта за изпълнението на целите на проекта.

2. Партньори


Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е учредена през 1996 г. и е най-динамично развиващата се представителна на национално равнище организация на българския бизнес. В нея членуват повече от 50 холдингови и инвестиционни дружества, над 38 браншови камари, 2000 индустриални предприятия, осигуряващи работа на над 200 000 души. АИКБ разполага с изградена мрежа от регионални камари, обхващащи над 75 общини в страната. Асоциацията на индустриалния капитал в България се утвърди като говорител на реалния производствен сектор, защитава интересите на своите членове пред изпълнителната и законодателната власт на национално и европейско равнище, оказва влияние върху разработването на нормативната база и върху политиките в икономическия сектор, работи системно за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, за създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

В своето развитие, Асоциацията е проявявала последователност в провежданите политики и системност в действията, надграждала е постигнатото, била е равно отдалечена от всички политически сили. Доразвивала е най-ценното от създаването си, за да очертае своя организационен облик. Днес тя е единствената организация, обединяваща публичните компании организация в страната. Оттук и трайните й интереси към развитието на капиталовите пазари и постоянството в усилията за положително възприемане на статута на емитентите. В тази насока организацията работи в тясно сътрудничество с инвестиционната общност и с институции както на национално, така и на европейско равнище. В международен план, Асоциацията е член и на Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP).

Развитието на услугите от общ интерес отразяват европейския модел на обществото, играят важна роля при осигуряването на социално, икономическо и териториално сближаване в рамките на Европейския съюз и са от жизнено значение за устойчивото развитие на Европа по отношение на по-високи нива на заетост, социална интеграция, икономически растеж и качество на околната среда. Чрез това членство АИКБ черпи опит и привнася в българската социално-икономическа среда най-доброто и прогресивното от европейския икономически модел, включително и от социалното партниране, тъй като CEEP е директен участник в европейския диалог.

Освен това тя е Влиянието върху разработването на политики и привнасянето на успешни мерки и добри практики, които се осъществяват и чрез участието на АИКБ както в Европейския икономически и социален съвет, така и в Икономическия и социален съвет на Република България. Участието на Асоцияция на индустриалния капитал в България в проекта ще допринесе до две основни неща, които са смисълът на проектното предложение: от една страна да проечи потребностите на реалния бизнес от нови, актуални, стратегически за икономиката дисциплини за обучение и от друга страна ще е реален проводник за практическото реализиране на дисцирлините в реалния бизнес.